دلم میخواد معتاد بشم از اون تریاکی هروئینی ها حتا کراکی ها ، از اونا که تک و تنها تو جوب دست آخر می میرن
واقعا دلم میخواد