دچار فقر مفرط شدم، امروز هرچی داشتم و نداشتم دادم واسه یه مشت قرص مزخرف که دوزار نمی ارزه