چه حسی گهی بود وقتی که میدانستم این آخرین بار است که می بینمش و با هاش حرف می زنم !