مدتی است به اين نتيجه رسيدم كه زندگی پسـ تان بزرگ داشتن و يا حتی در حد پرفكت عشق بازی کردن نيست.
گاهی بايد بلد باشی چگونه با تمام احساست برينی به يك نفر، تا كل هيكلش قهوه ای شود.
پی نوشت : این روزها قهوه ای ام شدید !