همیشه کننده تو بودی
و این در مورد
خیانت هم صدق می‌کرد