فقط اینگونه است که می فهمم خیلی بزرگ شده ام : وقتی سعی می کنم بغض هایم را گریه کنم و نمی توانم