بچه ها از تهران زنگ زدن، همه کافه هشتادو هشت نشستند و حامد هم تهرانه، حسادت می ورزم شدید