ملغمه ای هستم الآن از حس دلتنگی همزمان با حس نکبت نفرت از برگشتن، خدا نصیبتون نکنه