خودت هم که نباشی
باز هم یاد و خاطره‌ات
در تخت‌خوابم
بیاد تخت خواب قرمزت
سبــــــز است