کاش همان روز که مرا اد کردی من در بی نهایت زندگی دفن می شدم
کاش همان روز که اینترنتت قطع شد و اس ام اس دادی من در بی نهایت زندگی دفن می شدم
کاش همان روز که برایم چایی ریختی من در بی نهایت زندگی دفن می شدم
کاش همان روز که برای اولین بار گرمای تنت را حس کردم من در بی نهایت زندگی دفن می شدم
کاش .....
کاش ....