بجای غرولند و گیرهای همیشگی بیا تا بگویم چقدر جایت لابه لای این واژه ها خالیست..