نگاه جذاب زنانه اش، آنقدر احساس لطیف مهربانانه‌ی مرا نسبت به خودش قلقلک داد که منکر عقیده‌ام در ارتباط با سیستم عاشق نشدن شدم