از اینکه بین روزمرگی زندگی آدما گم بشم بدم میاد،از اینکه یه عادت بشم بدم میاد،از اینکه یه شبح بشم فقط واسه خاطرات بدم میاد،از اینکه نادیده گرفته شم بدم میاد،از اینکه فراموش شم بدم میاد!
پی نوشت:هی، با تو بودم ها!!!