رمز بدنش را از حفظ بودم انگار!
تک تک مهره های کمرش را که میلیسیدم و زبانم که بر پهلوهایش می چرخید،
ناله هایش آهنگ درست بودن رمز وارد شده را می نواختند.
بدنش بی اختیار می چرخید و پاهایش از هم باز می شدند.