نمی‌دونم تنهايی داره رو من تاثير مي‌ذاره يا من رو تنهايی