یادش به خیر می‌نشستیم پشت میزی که خروکش آورده بودیمش بالا و هی از تو کشوش خوردنی در می آوردیم و شمس العماره می دیدیم !