در فاصلۀ میان دو سلیکون آشیانه ای برایم بود روزگاری تا از نرمی و گرما و عطر لبریز شوم.
ای کاش باز می شد به آن آشیانه سفر می کردم.