دچار بیماری حال از خود بهم خوردگی شدم…
احساس می کنم روحم داره ورم می کنه…
بزرگ میشه … بزرگتر میشه…دلم می خواد روحمو بالا بیارم …
اینجوری حالم بهتر میشه… مطمئنم…فکر کنم روحم آپسه کرده باشه…روح درد گرفتم.. روحم قلنج کرده … نمیدونم چه مرگشه ولی همینجوری داره باد می کنه… باد می کنه و تو سرم جم میشه… اونوقت سرم باد می کنه… و بالاخره می ترکه … قبل از اینکه بترکه باید بتونم بالا بیارمش…حالم اصلا خوب نیست… روح درد گرفتم…روحم داره ورم می کنه و می خواد پوستمو بترکونه و بیاد بیرون…اونقت بازم ورم میکنه و همه جا رو می پوشونه … اول اتاقمو… بعد خونه رو بعد…دیگه نمی تونم…از بس همه چیزو قورت دادم اینجوری شده…داره ورم میکنه…الان سرمم باد کرده… داره می ترکه…!
پی نوشت : می اومدی فقط منو بکنی و بعد بری یکی دیگه رو بکنی ! اینو هیچ وقت نمی تونم هضمش کنم