شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاکِ پویان، برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دل های سوزان