یه سری شباهم هست برای نخوابیدن و فرداش هم نخوابیدن