زبان فارسی اگه کاف نداشت چقدر حرف زدن سخت می‌شد اگه گاف نداشت هم گاف دادن