یه سری شباست برای بیدار نشستن تا صبح و فرداش تا لنگ ظهر خوابیدن