از خیالم برایت پیرهنی می بافم… که عطر دلتنگی مرا همراه داشته باشد
پی نوشت: بی همگان بسر شود…کی میگه بی تو بسر نمی شود؟
پی نوشت : البته به غیر از این پیراهن خیالی دو تا شورت هم دارم