تمام ریشه هایم را از تو کندم… تا خودت باشی!ولی…هنوز هم…تنهام…