جام شراب من تویی ، باده ی ناب من تویی
راحت خواب من تویی،شخص دگر نمی شود
پی نوشت: از خودمان شعر در کردیم