چند روزیست مدام دل درد دارم!
فكر میكنم دلم بدجوری هوايت را كرده، نـه؟