خوب ميدانم اين روزها سرت شلوغ است
اماگاهی اگر وقت كردی شب ها در خوابهایت مرا آهسته مرور كن!