بيماری مانيك-دپرسيو يعنی يك لحظه از خوشحالی بالا و پائين می پری و دلت ميخواهد دنيا را گاز بگيری و درست لحظه ی بعدش از شدت ناراحتی فكر خودكشی به سرت ميزند! و مبتكرانه يادت مي آيد كه جايی خوانده بودی:
"خودكشی از خود ارضـ.ايی هم لذت بخش تر است."
چيه؟ چرا اينطوری نگام ميكنی؟!