دوراه بیشتر وجود ندارد :
زانو ميزنم و دكمه هاي شلوار جينت را
يكي يكي باز ميكنم ؛
یا
زانو ميزنم و يكي يكي
دكمه هاي شلوار جينت را باز ميكنم...
ميفهمي كه؟!