وقتی میگم داره دیونه ام می کنه بعضی ها میگن چرا ! دوباره منو پاک کرد !
پی نوشت :
و من امشب رسما دیگه می روم پی کارم