دوس دارم گريه كنيم يواشكی
اما هرجا میرم این روزها مادرم گلاویزمه