امروز یاد اون روزهایی افتادم که چقدر اینجا زود به زود می نوشتم و چقدر هم لذت بخش بود همه چیز و چرخیدن و خوندن مطالب دوستانم گاهی در شرایطی قرار می گیری که مجبور به ترک کارهای دلپذیر می شی ...شاید باید از اینجا رفت !