از قاب عکس روی دیوار بگیر تا یقه ی این پیراهن که چسبیده است به گلویم می توانستند جای ما نفس بکشند و جای خودشان نفس بکشند جای این که خودشان باشند می توانستم همین قلم مو باشم که مدام سرش را پایین می اندازد و قرمز بالا می آورد .