هی نگید چرا نمی نویسی «غصه» که میآید، جایی برای «قصه» نمیگذارد.