آدم توی تنهاییاش، قهرمان زیاد میشود؛ یعنی تصمیم میگیرد بشود. تصمیم میگیرد هیکلی به هم بزند که وقتی رفت جلو، وقتی رویش کلیک شد، وقتی چشمی برق زد، دیگر تردیدی باقی نماند.آدم توی تنهاییاش، تا کجاها که نمیرود.