همیشه یكی هست كه درد دلت رو بهش بگى ولی واى از روزى كه همون یكى درد دلت بشه.