شروع شد!!! شنیدن صدای بالا کشیدن بینیهایی که از آبانماه تا ماه بهمن، همانند شیر آب ریزش دارند؛ شروع شد.