وقتی فسیلهای خارج از کشور را می بینم این فکر در من بیشتر جان میگیره که آره باید رفت به ایران اینجا میان اینها چکار دارم من ؟