امروز فهمیدم توی این مدت تنها پیشرفتم اضافه وزن قابل توجه ام بود که البته خودش رو موقع خریدن پیراهن نشون داد.