تو که معتقد نیستی فصلی است؟ فصل را گذاشتهاند برای آخرین گزینه. چیزی تو مایه های «هیچکدام». من هم که همینجور امیدوارم آنقدر که شبها قبل از خواب دعا میکنم. آنقدر که شبها سبقت میگیرم. آنقدر که شبها رو به آسمان میخوابم.نگاهی میکنم، و اعتراف که همهاش دروغ بوده! خدا کند امشب سقوط نکنم.