همیشه کتابی هست که نیمه شب هایم را به خمیازه بیاندازد و خودکار بیکی که دلیل نوشتنم شود همیشه سوژه ای که لا بلای روز های تکراریم داستان شود اما.. من دیگر آن من همیشگی نیستم.