اين روزای یخ زده و کوتاه اينقدر به هم شبيهند که ميتونم با چشم بسته توشون زندگی کنم.