تو صدای پایت را به یاد نمیآوری، چون همیشه همراهت است. ولی من آن را به خاطر دارم، چون تو همراه من نیستی
"" و صدای پایت بر دلم نشسته است ""