طولانی ترين روزدر مقابل طولانی ترين شب پشيزی نمی ارزد!ميدانی كه؟