نگو چرا تلخم رفیق تقصیر من نیست ساز تو کوک نیست، وگرنه من رقصیدن بلدم.