گلدان تابوت کوچکی است که رویای بزرگ شدن را از درخت می گیردمن چون درخت اسیر در خاک اندیشه ام را خواهم کشت در ذهن کوچه ای که کودکانش پا در خاک بزرگ خواهند نهادشاید آغاز یک درخت باشدروزی که گلدانهابه مرگ محکوم شوند.