پسر خالم رفته سربازی بهش گفتم سریع یه عکس بزار تو فیس بوک با تگ #سرفراز کلی معروف میشی حتی میتونی پروفایل II و چه بسا III و ایضا VII هم بزنی اصن بعد خدمت با همین عکس شیرین میتونی پناهندگی هم بگیری ! قدر خودتو بدون #مابیشماریم !!