اخیرا از لقمان پرسیدن ادب از که آموختی ؟ جواب داده جم کنید بساط مسخره بازیتون رو من شریعتی نیستم اسکولم کنید !