با دلی که هـــــُـــری بریزد پایین چطور می‌شود کنار آمد؟