بعد از نسترن هيچي ديگه نمونده باقي !

#‏فرشيد _امين در حالي كه بعد از رفتن نسترن در يخچال را بازكرده و به يخچال خالي نگاه مي كند !